Skip to main content

I behov av en OVK-besiktning för en hyresfastighet? Vi fixar! Här på NR Klimat har vi många års erfarenhet av att besikta, justera och reparera olika typer av ventilationssystem.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med din OVK-besiktning!

Vi fixar en obligatorisk ventilationskontroll

Här på NR Klimat har vi certifierade funktionskontrollanter med många års erfarenhet av att utföra OVK-besiktningar. Vi arbetar engagerat, ordentligt och anstränger oss för att ge dig som kund bästa möjliga service. Vi är vana att utföra besiktningar för både företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är en besiktning som syftar till att kontrollera så att ventilationssystemet fungerar som det ska. Eventuella fel och brister i ventilationen kan upptäckas under besiktningstillfället. Att ventilationen och luftkvaliteten är bra i en byggnad är mycket viktigt för bidra till en god hälsa hos de som bor i fastigheten, samt för att byggnaden ska må bra.

Syftet med bestämmelserna om OVK

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationssystemet blir besiktat och att ventilationen underhålls. Kravet på att göra en OVK-besiktning bidrar till mer hälsosamma byggnader. Ett välfungerande ventilationssystem minskar risken för fuktrelaterade mögel- och rötskador. Systemet tar även bort lukter, eventuellt giftiga gaser från byggnadsmaterial och annat, matos, och minskar även risken för smittspridning.

Processen för en OVK-besiktning

Under en OVK-besiktning går vi igenom hela systemet ordentligt. Vi kollar efter eventuella skadliga ämnen som kan ta sig ut i luften, skador, läckage och fel som kan påverka dess energianvändning. Som helhet kontrollerar vi så att systemets alla delar fungerar så som de ska. Vi kontrollerar också så att skötselanvisningar och instruktioner finns lättillgängligt.

Vid den första OVK-besiktningen kontrollerar vi att systemet uppfyller de olika krav som finns och att systemet har rätt funktioner. Det är mycket viktigt att ventilationssystemet har rätt egenskaper innan det sätts i bruk. Under återkommande besiktningar checkar vi även så att systemet fortfarande håller en godkänd standard och når kraven.

Vad händer efter en OVK-besiktning?

Efter besiktningen får du ett protokoll av oss där du tydligt ser vad som gjorts och vilka eventuella åtgärder som behöver utföras. Det kommer även att stå ett sista datum på protokollet när de fel och brister som finns behöver vara åtgärdade. Vi hjälper dig även gärna med att fixa det som behöver åtgärdas. Här på NR Klimat erbjuder vi många olika typer av tjänster, vi hjälper dig exempelvis gärna med injustering, felsökning, energieffektivisering och spårgasmätning. Hör av dig till oss kring vad du behöver hjälp med, så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vilka regler om ventilation och inomhusmiljö finns det

I plan- och bygglagstiftningen finns det bestämmelser om OVK-besiktning och ventilation. Besiktningen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Det ska göras en första besiktning när ett nytt ventilationssystem ska börja användas, och sen ska det utföras återkommande besiktningar med olika intervaller i de flesta byggnader.

Hur ofta ska man göra OVK-besiktning?

Hur ofta en OVK-besiktning ska utföras beror på byggnaden och ventilationssystemet. I ett flerbostadshus ska en besiktning göras var tredje eller sjätte år beroende på sortens ventilationssystem. I ett enbostadshus är det däremot endast krav på att ventilationssystemet besiktas när det först sätts i bruk. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur ofta du bör besikta din hyresfastighet.

Varför är OVK-besiktning viktigt?

Utan en OVK-besiktning kan en byggnads ventilation fungera dåligt under en längre tid, utan att det kanske märks. Dålig ventilation kan skada byggnaden och bidra till mögel och röta. Det kan också orsaka allergier, huvudvärk och allmänt dålig hälsa hos de som vistas mycket i byggnaden. En besiktning gör att man kan lägga märke till problem i tidigt skede, innan problemen hunnit bli stora och eventuellt kostsamma.

God ventilation i byggnaden

Ett välfungerande ventilationssystem ska ha tillräckligt med luftväxling och sprida tillräckligt med syre till byggnadens olika områden. Luftflödena behöver vara korrekt inställda för att ditt ventilationssystem ska fungera optimalt. Ett för högt luftflöde drar mer energi än vad som är nödvändigt och ökar därför dina kostnader. Det kan även ge ett ohälsosamt övertryck i byggnaden, vilket kan orsaka problem med fukt och mögel. Ett för lågt luftflöde kan skapa en dålig luftkvalitet då en försämrad luftväxling gör att det blir mer föroreningar i luften. Vi på NR Klimat hjälper dig gärna med att injustera ditt ventilationssystem och skapa en god luftväxling i din hyresfastighet.

Vilka byggnader och ventilationssystem omfattas av krav på OVK?

Alla byggnader med ventilationssystem behöver genomföra en OVK-besiktning när systemet sätts i bruk för första gången. Men det är inte alla byggnader som omfattas av krav på återkommande OVK-besiktningar. En- och tvåbostadshus är den enda typ av bostad som är undantagen från kravet på återkommande OVK-besiktningar.

Ansvar och tillsyn

Ansvaret över ventilationen och dess kvalitet ligger på byggnadens ägare, de har ansvar att se till att en OVK-besiktning görs när den ska. Byggnadsnämnden har tillsyn över att bestämmelserna kring OVK följs. De kan därför ge ett åtgärdsföreläggande till fastighetens ägare om det är någon skada som behöver åtgärdas.

Energieffektivisering vid återkommande besiktning

Vid en återkommande besiktning ska energianvändningen och dess effektivitet kontrolleras. Under OVK-besiktningen kollar vi så att det inte finns några läckage eller skador som försämrar energieffektiviteten. Vi hjälper dig gärna med att förbättra energieffektiviteten på ditt ventilationssystem.

Många olika tjänster

Här på NR Klimat har vi många olika typer av tjänster utöver OVK-besiktning. Vi kan exempelvis hjälpa dig med injustering, energieffektivisering, felsökning och spårgasmätning. Hör av dig till oss om vad du behöver hjälp med så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Varför välja NR Klimat?

  • Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter
  • Många års erfarenhet inom ventilationsbranschen
  • Personlig service och snabb kontakt

Kontakta oss för en OVK-besiktning för hyresfastighet

Oavsett vad för ventilationssystem du har i din hyresfastighet så hjälper vi gärna dig med att besikta. Med många års erfarenhet i nacken är vi redo att sköta om din ventilation. Vi fixar en OVK-besiktning snabbt, proffsigt och ordentligt.

Kontakta oss idag så fixar vi en OVK-besiktning till din hyresfastighet!