Skip to main content

Har du en industrifastighet, bostadsrättsfastighet eller kontorsfastighet som är i behov av en OVK-besiktning? Vi genomför gärna en OVK-besiktning åt dig! Här på NR Klimat har vi certifierade och skickliga funktionskontrollanter som arbetar professionellt och effektivt. Med många års erfarenhet i branschen är vi ett tryggt val.

Kontakta oss redan idag så bokar vi in en OVK-besiktning för din fastighet!

Vi utför en obligatorisk ventilationskontroll

Under en OVK-besiktning går vi noggrant igenom alla delar av ditt ventilationssystem. Vi kontrollerar så att det inte finns några fel och brister i dess funktion, och ser över så att det inte finns några skadliga föroreningar i systemet som kan spridas ut i luften. En del av besiktningen är även att säkerställa att ventilationssystemets instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga.

Vid återkommande besiktningar ser vi även över energieffektiviteten i ditt system. Vi kontrollerar så att det inte finns några läckage eller andra fel som kan orsaka en onödigt hög energiförbrukning. Under besiktningen kan vi även upptäcka om ventilationssystemet har antingen ett för högt eller för lågt luftflöde. Som helhet går OVK-besiktningen ut på att vi säkerställer att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Syftet med en OVK

För att se till att luftkvaliteten i byggnaden håller en bra standard gör man en obligatorisk ventilationskontroll. OVK-besiktningen av din fastighet minskar risken för skadliga problem med fukt, röta och mögel. Ett välfungerande ventilationssystem har en god luftväxling och skickar in tillräckligt med syre i fastigheten. När systemet fungerar som det ska minskar det saker som lukter, matos och föroreningar, vilket skapar ett trevligt klimat inomhus. Ett ventilationssystem som fungerar optimalt bidrar till en bättre hälsa för både de som vistas där och för själva fastigheten.

Risken med att inte utföra en OVK-besiktning av din fastighet

Skador och fel på ventilationen kan orsaka stora problem med fukt och mögel i fastigheten. Det kan även skapa en dålig luftkvalitet med mycket partiklar och föroreningar. Dålig ventilation kan göra så att de som vistas där får problem med allergier, astma, dålig sömn och huvudvärk. Görs ingen OVK-besiktning kan det vara svårt att upptäcka problem som smyger sig på.

Vikten av att ha god ventilation på kontor, industri och i bostadsrätter

En god ventilation bidrar till ett behagligt inomhusklimat. När det är tillräckligt med syre och ren luft fri från föroreningar och större mängder partiklar och allergener, blir det en mer hälsosam tillvaro. När det gäller kontor, industrier och andra typer av företagslokaler är det viktigt att hålla en god arbetsmiljö. Ventilationen har stor effekt på hur de som vistas där mår, därför är det viktigt att ventilationssystemet i en sådan fastighet fungerar väl. En dålig ventilation kan förutom att skada hälsan, även ha en effekt på produktiviteten.

OVK-besiktning av professionella funktionskontrollanter

På NR Klimat har vi lång erfarenhet inom ventilation och OVK-besiktningar. Våra funktionskontrollanter är certifierade, sakkunniga och skickliga på sitt arbete. Vi arbetar engagerat och letar alltid efter bästa möjliga lösning för dig som kund. Vi anpassar oss efter dina behov och arbetar serviceinriktat och effektivt. Hos oss får du snabb kontakt och snabb hjälp.

Vår behörighet

Tack vare att vi har K-behörighet för OVK-besiktningar kan vi utföra OVK-besiktningar på alla typer av ventilationssystem i alla olika typer av byggnader. Vi är vana att arbeta med många olika typer av system och byggnader, och håller oss hela tiden uppdaterade kring nya tekniker.

Ökad energieffektivitet efter en OVK

Under en OVK-besiktning går vi igenom ditt ventilationssystems energieffektivitet. Vi gör en noggrann analys över vad det är som skapat den försämrade energieffektiviteten, ofta handlar det om saker som läckage, skador eller ett obalanserat luftflöde. En förbättring av energieffektiviteten kan göra stor skillnad för din fastighet och förbättra dess luftkvalitet. Vi kan hjälpa dig att få en markant lägre energiåtgång genom att reparera eventuella skador och fel. Ett mer energieffektivt ventilationssystem är både miljövänligt och sänker dina kostnader.

Hur ofta ska en OVK genomföras?

Hur ofta en OVK-besiktning ska utföras beror på vad för byggnad och ventilationssystem det handlar om. I en- och tvåbostadshus med FX, FT eller FTX ventilation finns det bara krav på att det ska göras en besiktning när ventilationssystemet först tas i bruk. Men i de flesta byggnader och ventilationssystem ska det göras en återkommande besiktning var tredje till sjätte år. Du kan läsa mer om kraven kring OVK-besiktningar på Boverkets hemsida.

Vem ansvarar för att ventilationssystemet håller god standard?

Byggnadens ägare har ansvar över att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska. Det är ägarens ansvar att se till att kraven kring en OVK-besiktning följs och att besiktningen genomförs när den ska det. Ägaren ska även se till att de eventuella brister och fel som upptäckts, åtgärdas. Byggnadsnämnden ser över i fall bestämmelserna kring OVK följs. Finns det något som bör åtgärdas kan byggnadsnämnden lämna ett åtgärdsföreläggande till byggnadens ägare.

Vad ska kontrolleras vid den första besiktningen

Innan ventilationssystemet tas i bruk är det viktigt att man säkerställt att det fungerar som det ska. Vid den första besiktningen kontrolleras det att ventilationssystemet uppfyller de krav som finns och att systemet har rätt egenskaper och funktioner. Ett felaktigt ventilationssystem kan få tråkiga konsekvenser. Under återkommande besiktningar kontrolleras det så att systemet fortfarande har rätt funktioner.

Sätt upp ditt OVK-intyg i byggnaden

Efter en OVK-besiktning får du ett protokoll eller OVK-intyg över vad som utförts. I protokollet står det även om det finns några fel eller brister i ventilationssystemet som behöver åtgärdas. Det kommer även att stå ett sista datum när dessa fel behöver vara åtgärdade. OVK-intyget tar upp när besiktningen utförts och när nästa besiktning måste utföras. OVK-intyget ska sättas upp av byggnadens ägare någonstans där intyget är synligt.

När kontrollanten upptäckt problem

När skador eller fel upptäckts vill du se till att åtgärda detta så fort som möjligt. Det kan exempelvis handla om läckage, för högt eller lågt luftflöde, eller föroreningar som kan sprida sig. Ju fortare du får det åtgärdat desto bättre. Våra certifierade funktionskontrollanter hjälper dig gärna med att lösa problemen och återställa en god luftkvalitet.

Här på NR Klimat har vi många olika typer av tjänster som hjälper dig att få optimal funktion på ditt ventilationssystem. Förutom OVK-besiktningar hjälper vi er med energieffektivisering, injustering, felsökning och spårgasmätning.

Hör av dig till oss om en OVK-besiktning i fastighet

Vi hjälper dig gärna med din besiktning, oavsett om det är den första eller en återkommande. Vi arbetar noggrant och professionellt, med oss kan du alltid känna dig trygg.

Kontakta oss så får du en OVK-besiktning gjord av en sakkunnig funktionskontrollant!